Garant projektu za ČSH

Petr Rams DiS.

email: mladez@chf.cz

 

adresa: ČSH, Bolzanova 1, 110 00 Praha 1